Hukuk

Fakültesi

Ders İçerikleri

HUKUK FAKÜLTESİ

DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERSLER

HUK 101 Anayasa Hukuku I 

Bu derste anayasa, anayasanın yapılması ve değiştirilmesi, anayasaya uygunluk denetimi, siyasal iktidar, egemenlik, devlet kavramı, devlet biçimleri, devletin organları, anayasal devlet ve anayasacılık hareketleri, yasama-yürütme-yargı ekleri, siyasal rejimler, hükümet sistemleri, (meclis hükümeti rejimi, başkanlık rejimi, parlamenter rejim), siyasal partiler, demokrasi, seçimler, seçim sistemleri, temel hak ve özgürlükler vb. konular incelenecektir.

 

HUK 102 Anayasa Hukuku II

Bu derste, Osmanlı dönemi anayasal hareketleri, Türk Anayasa Hukukunun gelişim süreci; 1876 Anayasası, 1909 Anayasa değişikliği, 1921, 1924 ve 1961 Anayasaları, 1982 Anayasasının genel esasları ve devlet örgütlenmesi açısından temel düzenlemeleri, temel haklar ve özgürlükler incelenmektedir. Ayrıca dersin içeriğinde 1982 Anayasasında yer alan Temel Hak ve Özgürlükler, Parlamentonun yapısı, Cumhurbaşkanının yetkileri, yargı erki ve anayasa yargısının yapısı da yer almaktadır.

 

HUK 103 Medeni Hukuk I

Bu derste hak kavramı başta olmak üzere dürüstlük kuralları ve iyiniyet gibi tüm özel hukukta uygulanabilecek temel ilkeler öğretilecektir. Yine Gerçek kişi ve tüzel kişiler ( vakıf ve dernekler) ayrıntılı olarak incelenecektir.

Derste teorik anlatımlar yanında pratik çalışmalar da yapılacaktır.

 

HUK 104 Medeni Hukuk II

Bu derste Türk Medeni Kanunu’nun ikinci kitabı olan Aile Hukuku incelenecektir. Nişanlanma, evlenme, boşanma gibi temel konuların yanında soybağı ve vesayet gibi konular üzerinde durulacaktır.

Derste teorik anlatımlar yanında pratik çalışmalar da yapılacaktır.

 

HUK 105 Hukuk Metodolojisi

Bu derste, karşılaşılan hukuki bir soruna ilişkin nasıl bir yöntem izleneceği, hukuk metinlerini kısa sürede doğru şekilde nasıl muhakeme edip neticeye ulaşılacağı ayrıntılı olarak ele alınacak ve dersin sonunda öğrencilerin hukuk nosyonuna ve hukuku doğru yorumlama yöntemlerine sahip olması sağlanacaktır.

 

HUK 106 Roma Hukuku

Bu derste, günümüzde kullanılan birçok hukuki kurum ve kavramın temeli olan Roma hukuku tarihi gelişimiyle birlikte incelenecektir. Dersin işlenişinde Roma hukukundan etkilenen farklı hukuk sistemleri arasında mukayeseli bir anlatım takip edilecektir.

 

HUK 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I

Bu derste Türk Borçlar Kanunu temel alınarak, özel hukuk ilişkilerinin en önemlilerinden olan, borç ilişkisi incelenecektir. Borcun kaynaklarından sözleşmeler, haksız fiiller ve sebepsiz zenginleşme hükümleri ayrıntılı şekilde işlenecektir.

Derste teorik anlatımlar yanında pratik çalışmalar da önemli yer tutacaktır.

 

HUK 202 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II

Borçlar Hukuku Genel Hükümler I dersinin devamı olan bu derste, borçlar hukukunun temel kavramları incelenmeye devam edilecek, borç ilişkisinin hükümleri, borçların ifası ve ifa engelleri, borç ilişkilerinde özel durumlar, borcu sona erdiren sebepler, borç ilişkisinde taraf değişiklikleri, sözleşme devri üzerinde durulacaktır.

Derste teorik anlatımlar yanında pratik çalışmalar da önemli yer tutacaktır.

 

HUK 203 İdare Hukuku I

Bu derste İdare kavramı, idarenin eylemleri ve idari sözleşmeler, kamu hizmeti, idarenin sorumluluğu incelenecek konular arasındadır. Ayrıca idare hukukunun özellikleri ve genel ilkeleri ile idari teşkilat, idari işlem, kamu hizmeti, kamu görevlileri ve kamu malları gibi konulardan oluşmaktadır.

 

HUK 204 İdare Hukuku II

Bu dersin kapsamında, İdari işlemin nitelik ve özellikleri, idari işlem türleri, idari işlemlerin unsurları, idari işlem ve eylemlere ilişkin bilgi verilecektir. Ayrıca İdari faaliyetler olarak kamu hizmeti ve kolluk faaliyetinin incelenmesi, İdarenin sorumluluğunun değerlendirilerek sorumluluk türlerinin tartışılması bu dersin kapsamındadır.

 

HUK 205 Ceza Hukuku Genel Hükümler I

Dersin içeriğini, ceza hukukunun tarihsel gelişimi, temel kavramları, suç politikası, suçta ve cezada kanunilik ilkesi, suç teorisi başlığı altında suçun maddi unsurları, manevi unsurları, hukuka uygunluk sebepleri ve hata oluşturmaktadır.

 

HUK 206 Ceza Hukuku Genel Hükümler II

Bu ders kapsamında, suç teorisinde kusurluluk, cezalandırılabilirliğin şartları, suçun özel görünüş şekilleri (teşebbüs, iştirak, içtima) ve yaptırım teorisi ayrıntılı olarak incelenecektir.

 

HUK 207 Milletlerarası Kamu Hukuku I

Bu ve devamı olan Milletlerarası Kamu Hukuku II derslerinin amacı uluslararası hukuk düzenini ve bu düzenin temel ilkelerini incelemektir. Bu derste, uluslararası hukukun temel nitelikleri, kaynakları, andlaşmalar hukuku, uluslararası hukukta kişilik, devletin ülkesi ve yetkisi konuları ele alınacaktır.

 

HUK 208 Milletlerarası Kamu Hukuku II

Bu ders kapsamında, Ulusararası örgütler, özellikle Birleşmiş Milletler Örgütü, uluslararası hukukta kuvvet kullanma, uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü, uluslararası silahlı çatışmalar hukuku ve uluslararası insancıl hukuk konuları üzerinde durulacaktır. Bununla birlikte, uluslararası hava ve uzay hukuku, deniz hukuku da incelenecek diğer konulardır.

 

HUK 209 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi I

Bu derste Hukuk ve felsefe ilişkisi, hukuk felsefesinin ilgi alanı, doğal hukuk, hukuki pozitivizm ve hukuki realizm ayrımı, analitik pozitivizm, doğal hukuk, klasik doğal hukukçular, çağdaş doğal hukuk anlayışı, Kelsen ve normativist pozitivizm, marksist hukuk anlayışı incelendikten sonra hukukun kültürel işlevini oluşturan adalet değeri incelenmekte ve kısa bir değer teorisi yapılmakta, bunun yanı sıra ahlaki değer niteliğindeki adalete değinilmektedir. Kısaca, ahlakın ne olduğu, ahlaki değerler arasında adalet değerinin yeri ve önemi saptanmaya çalışılmaktadır.

 

HUK 210 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi II

Hukuk sosyoloji dersinde, toplum ve hukuk ilişkisine yönelik hukukçu ve sosyolog yaklaşımları, toplumsal düzen ve insan kişiliği, kültür ve toplumsal normlar, toplum kültürü ve bireyin kişiliği, hukuk ve toplumsal düzen, hukuk ve ideoloji, hukukun toplumsal ve insanî kaynakları, toplumsal değişmeler ile hukukun ilişkisi ele alınacaktır.

HUK 301 Medeni Usul Hukuku I

Bu derste özel hukuka dair uyuşmazlıkların çözüm yolları tanıtılacak olup, mahkeme önünde yargılama hakkında genel bilgi verildikten sonra uyuşmazlığın çözümüne ilişkin başvurulacak yargı organları; görevli-yetkili mahkemeler; yargılamaya ilişkin genel ilkeler; dava türleri, davanın açılması; tahkikât aşaması ve muhakeme işlemleri anlatılacaktır. Bunun yanında alternative uyuşmazlık çözüm yolları, tahkim ve arabuluculuk kurumları da ayrıntılı olarak işlenecektir.

 

HUK 302 Medeni Usul Hukuku II

Bu derste hukuk muhakemesinin esaslarını incelenecek, özellikle ispat faaliyeti, belge ve senetle ispat, yemin, tanık ve bilirkişi incelemesi, keşif, davanın sona ermesi, kanun yollarından istinaf ve temyiz, özel yargılama usûlleri, geçici hukuki koruma önlemleri açıklanacaktır.

 

HUK 303 Ticaret Hukuku I

Bu derste Ticaret Hukuku’nun temel kavramları tanıtılacak olup, Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan ticari işletme, ticari iş kavramı, tacir ve tacir olmanın hükümleri, tacir yardımcılar, acente, ticaret sicili, gerçek ve tüzel kişilerde ticaret unvanı, haksız rekabet, zorunlu ticari defterler, cari hesap konuları ilgili özel kanun hükümlerine de değinilmek suretiyle ayrıntılı olarak incelenecektir. Yine özel hukuk tüzel kişilerinden en önemlileri olan ticari şirketlerin türleri, kuruluşu, işleyişi, hukuk rejimleri tanıtılacaktır. Bu kapsamda, adi ortaklık, ticaret şirketlerine ilişkin genel hükümler, ticaret ortaklıklarında birleşme, ticaret ortaklıklarında tip değiştirme kolektif ortaklıklar ve komandit ortaklıklar incelenecektir.

 

HUK 304 Ticaret Hukuku II

Bu derste, anonim şirketler, yönetim kurulu, denetçiler, genel kurul, pay kavramı, pay türleri, hisse senetleri, ve limited ortaklıklar, kıymetli evrakın temel esasları, kambiyo senetleri olan police, bono ve çek konuları ayrıntılı incelenecektir. Derste teorik anlatımlar yanında pratik çalışmalar da yapılacaktır.

 

HUK 305 Eşya Hukuku I

Bu derste Türk Medeni Kanunu’nun en geniş kitabı olan Eşya Hukuku’nun temel kavramları tanıtılacaktır. Özellikle eşya ve ayni hak kavramları, ayni hak türleri, ayni haklara hakim olan ilkeler, zilyetlik, tapu sicili, kadastro; mülkiyet ve türleri ve taşınmaz mülkiyeti ve sınırlamaları konuları ayrıntılı olarak incelenecekir.

Derste teorik anlatımlar yanında pratik çalışmalar da yapılacaktır.

 

HUK 306 Eşya Hukuku

Bu derste taşınır mülkiyeti kavramları, sınırlı ayni haklar, irtifaklar, rehin ve ipotek gibi Türk Medeni Kanunu’nda yer alan önemli konular ele alınacaktır. Bunun yanında önemli bir yer tutan kat mülkiyeti hukuku, toplu yapılar ve devre mülk gibi özel kanunlarda düzenlenen alanlar da incelenecektir. Derste teorik anlatımlar yanında pratik çalışmalar da önemli yer tutacaktır.

 

HUK 307 Borçlar Hukuku Özel Hükümler I

Bu derste Türk Borçlar Kanunu’nun ikinci kısmında yer alan sözleşme tiplerinden satım sözleşmesi ve türleri, trampa, bağışlama, kira sözleşmesi ve çeşitleri ele alınacaktır. Bunun yanında isimsiz sözleşmelerin genel teorisi ve uygulamada yaygın olarak kullanılan isimsiz sözleşme türleri incelenecektir.

Derste teorik anlatımlar yanında pratik çalışmalar da önemli yer tutacaktır.

 

HUK 308 Borçlar Hukuku Özel Hükümler II

Bu derste borçlar hukuku sözleşmelerinin incelenmesine devam edilecektir. Bu kapsamda işgörme sözleşmeleri ve özellikle eser sözleşmesi, vekalet sözleşmesi, kefalet sözleşmesi yanında garanti sözleşmesi, teminat sözleşmeleri, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gibi önemli isimsiz sözleşmeler de ayrıntılı olarak işlenecektir.

Derste teorik anlatımlar yanında pratik çalışmalar da önemli yer tutacaktır.

 

HUK 309 Genel Kamu Hukuku 

Bu derste ana iki konu olan devlet ve temel hak ve hürriyetler incelenecektir. Alt başlık olarak öncelikle devlet kavramının tarihsel gelişimi felsefik boyutuyla ele alınacaktır. Diğer bir altbaşlık olarak temel hak ve hürriyetlerin felsefik boyutuyla ele alınacaktır.

 

HUK 310 Ceza Hukuku Özel Hükümler

Dersin içeriği, Türk Ceza Hukukunda yer alan ve korunan hukuki değere göre sınıflandırılan suçların, ceza genel hukuku derslerinde öğrenilen bilgiler çerçevesinde sistemli bir şekilde incelenmesidir. Bu ders bağlamında; uluslararası suçlar, kişilere karşı suçlar, topluma karşı suçlar, millete ve devlete karşı suçlar arasından seçilen bir takım suçlar ele alınacaktır.

 

HUK 311 Türk Hukuk Tarihi I

Bu derste İslamiyet’ten önceki dönem, İslamiyet’ten sonraki dönem, tanzimattan sonraki dönem ve Cumhuriyetten sonraki dönem şeklinde dört dönem çerçevesinde incelenmektedir. Bu derste özellikle İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası dönem olmak üzere iki dönem olarak incelenecektir.

 

HUK 312 Türk Hukuk Tarihi II

Bu derste özellikle hukuk tarihinin son iki dönemi olan, Tanzimat hareketinden sonra başlayan batılılaşmanın Cumhuriyet dönemi Türk Hukuk Tarihi ile Avrupa Hukuk Tarihlerinin karşılaştırılmasına da incelemektedir. Osmanlı devlet yapısı ve Osmanlı kamu hukuku sisteminin derinlemesine ele alındığı bu ders, Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet yapısı ve kamu hukuku sisteminin iyi anlaşılması için öncelikle alınması gereken bir derstir.

 

HUK 401 İcra ve İflas Hukuku I

Bu derste İcra-İflâs hukukunun temel kavramları, icra teşkilatı, şikâyet, icra harç ve giderleri, icra takibinin tarafları; ilâmsız takip türlerinden genel haciz yoluyla takip; kambiyo senetlerine özgü haciz takip yolu ile takip ve kiralanan taşınmazların tahliyesi; ilâmlı takip türlerinden rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmlı veya ilâmsız takip yolları, tebligat işlemleri, süreler, ödeme-icra emri, ödeme emrine itiraz, menfi tespit ve istirdat davaları, haciz, mal beyanı konuları incelenecektir.

 

HUK 402 İcra ve İflas Hukuku II

Bu derste icra hukukunun önemli konunlarından iflas kurumu incelenecektir. Ders kapsamında genel iflâs yoluyla takip ve kambiyo senetlerine özgü iflâs yoluyla takip, takipsiz iflâs, iflâsın ertelenmesi; iflâsın hukuki sonuçları, iflâsın tasfiyesi, kapatılması ve kaldırılması; iflasa tabi kişiler, ihtiyati haciz; tasarrufun iptal davaları; konkordato ve konkordato türleri; sermaye şirketlerinin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması konuları anlatılacaktır.

 

HUK 403 Milletlerarası Özel Hukuk I 

Bu derste milletlerarası özel hukukun temel kavramları, kanunlar ihtilafına ilişkin önemli konular, milletlerarası hukuk boyutuyla aile hukuku, sözleşmeler hukuku ve kişiler hukuku konuları detaylı olarak incelenecektir.

 

HUK 404 Milletlerarası Özel Hukuk II

Bu derste milletlerarası hukukta muhakeme konuları, yabancılar hukuku, milletlerarası uyuşmazlıklarda usuli konular, milletlerarası hukuk alanında alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ve özellikle tahkim, tenfiz, geçici koruma tedbirleri gibi konular incelenecektir.

 

HUK 405 İş ve Sosyal güvenlik Hukuku I

Bu derste bireysel iş hukukunun temel kavramları ve tarihi gelişimi, alanın kendine özgü yapısı ve nitelikleri, iş hukukunun temel prensipleri, işçi, işveren, altişveren, işveren vekili, işyeri, işkazası kavramları, iş sözleşmesi türleri, iş sözleşmesinin kurulması ve sona ermesi, ücret, işin düzenlenmesi konuları ayrıntılı olarak anlatılacaktır.

 

HUK 406 İş ve Sosyal güvenlik Hukuku II

Bu derste Toplu iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku uygulamaları incelenecek olup, Toplu iş hukuku, sendikalar, toplu iş sözleşmeleri, grev ve lokavt, sosyal güvenlik hukuku ve uygulamaları, çalışanların sosyal güvenliği, iş güvenliği, malülük, emeklilik, kıdem tazminatı ve uygulanışı konuları ele alınacaktır.

 

HUK 407 Ceza Muhakemesi Hukuku I

Bu ders kapsamında, bir suç işlendiği şüphesi ile başlayan ve hükmün kesinleşmesine kadar süren muhakeme süreci anlatılmaktadır. Ceza muhakemesinin tanımı, tarihçesi, kaynakçası, amacı, ceza muhakemesinde insan hakları ve ceza muhakemesinin ilkeleri, teşkilatı, muhakemeye katılan kişiler, ceza muhakemesi işlemleri ve koruma tedbirleri ele alınacak konulardır.

 

HUK 408 Ceza Muhakemesi Hukuku II

“Ceza Muhakemesi Hukuku I” dersinin devamı olan bu derste, ceza muhakemesinin yürüyüşü, ceza muhakemesinde ispat, kanun yolları, özel yargılama usulleri konuları üzerinde durulacaktır.

 

HUK 409 Deniz Ticaret ve Sigorta Hukuku I

Derste Deniz ticaretine ilişkin temel hukuki kavramlar, bu alanın tarihi gelişimi, Türkiye’de deniz ticaret hukuku, gemi ve hukuki tanımı, türleri, gemi sicilleri, gemi üzerindeki aynî haklar, gemi ipoteği, deniz ödüncü, borda evrakı, donatan ve donatma iştiraki, gemi adamları, navlun sözleşmesi, deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesi, deniz kazaları, deniz takip hukuku, deniz sigortaları gibi konuları incelenecektir.

 

HUK 410 Deniz Ticaret ve Sigorta Hukuku II

Bu derste sigorta hukukunun temel kavramları, zarar sigrotası, sigorta ettiren ve sigortalı kavramları, risk kavramı, aktif sigortaları: mal sigortası, alacak sigortası, kâr sigortası, sigorta tazminatının tayininde nazara alınan hususlar, sigorta bedeli, sigırta değeri, sigorta zararı, sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki eşitliğin bozulması, birden çok sigorta, pasif sigortaları: borç sigortası; yangın sigortası, meblağ sigortaları, can sigortası konuları incelenecektir.

 

HUK 411 Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku

Bu derste vergi usul hukuku, vergi ceza hukuku, vergi uyuşmazlıkları, vergi icra hukuku ve Türk vergi sistemi incelenecektir. Ayrıca Türk vergi sistemindeki vergi türleri ve vergi dışında alınan harçlar ve belediye gelirleri de ele alınmaktadır. Ayrıca kamu maliyesi dersinde Maliyenin hukukla ilişkisi de ortaya konulduktan sonra Maliyenin bir alt bölümü olan kamu harcamaları ele alınmakta, kamusal mal ve hizmetler tanımlanmakta, kamu harcamalarının çeşitleri, verimlilik ve etkinlikleri incelenmektedir.

 

HUK 412 İdari Yargılama Hukuku

Bu ders kapsamında İdari Yargının Örgütlenişi, İdari Yargının Görev Alanı, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Uyuşmazlıkların Çözümü, İdari Davalar: İdari Yargıda Dava Türleri(İptal Davası, Tam Yargı Davaları, Yorum Davaları), İdari Yargılama Yöntemleri: İdari Yargılama İle İlgili İlkeler, İdari Yargıda Görev ve Yetki, İdari Davalarda Taraflar, Davanın Açılması ve Biçimine İlişkin Koşullar, Dava Açmanın Sonuçları, Yasa Yolları, Yargılama Giderleri incelenecektir.

 

HUK 413 İnsan Hakları Hukuku

Bu derste, İnsan Hakları Hukukuna ilişkin temel sözleşmeler, belgeler ve uluslararası antlaşma metinleri incelenerek, evrensel nitelikteki bu normların ulusal hukuk cephesindeki uygulamalar ile etkileşimi ortaya konulacaktır. Son olarak da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları analiz edilecektir.

 

HUK 414 Miras Hukuku

Bu derste gerçek kişilerin ölümünden ortaya çıkan miras konusuna yasal mirasçılık ve saklı pay, mirasçılıktan çıkarma, mirasçı atama, vasiyet, mal vasiyeti olmak üzere maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar; vasiyetname, şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar olan miras sözleşmeleri, mirastan feragat sözleşmeleri; ölüme bağlı tasarrufların iptali, tenkis davası, terekenin korunması, mirasta denkleştirme vepaylaşmanın tamamlanması konuları incelenecektir.

 

SEÇMELİ DERSLER

 

HUK 211 Avrupa Birliği Hukuku

Bu derste Avrupa’nın Bütünleşmesi Sürecindeki Aşamalar: Ekonomik Bütünleşme Modelleri, Schuman Planı, Avrupa Topluluklarının Kurulması, Maastricht Andlaşması, Avrupa Birliği’nin Kurulması, Amsterdam Antlaşması, Nice Antlaşması, Avrupa Anayasası Taslağı; Topluluk Hukukunun Temel Doktrinleri: Topluluk Hukukunun Birliği, Özerkliği, Üstünlüğü, Doğrudan Etkisi, Doğrudan Uygulanması; Topluluk Hukukunun Kaynakları: Uluslararası Antlaşmalar, Tüzük, Yönerge, Karar, Tavsiye, Görüş; Avrupa Topluluklarının Kurumsal Yapısı: Avrupa Parlamentosu, Konsey, Komisyon, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı, Sayıştay; Türkiye- AB İlişkileri: Ortaklık Anlaşması, Katma Protokol, Ortaklık Konseyi Kararları, Gümrük Birliği, 1999 Helsinki Zirvesi- Adaylık Süreci, Müzakere Süreci incelenecektir.

 

HUK 212 Uluslararası Örgütler

Bu derste küresel yönetişimde etkin olan uluslararası örgütler, kurumlar ve rejimler tarihsel, kuramsal ve siyasi bağlamlarında değerlendirilecektir. Bu süreçlerin gözlemlendiği ekonomi, güvenlik, çevre ve insan hakları alanlarındaki yönetişim faaliyetleri ayrıntılı olarak incelenecektir.

 

HUK 213 Siyasi Partiler Hukuku

Bu derste siyasi parti kavramı, siyasi partilerin tarihsel gelişimi, kurulmaları ve örgütlenmeleri, hukuki nitelikleri, türleri, siyasi parti sistemleri, siyasi parti yasakları ve siyasi partilere uygulanan yaptırımlar, parti içi demokrasi, siyasi partilerin hak ve yükümlülükleri ile siyasi partiler hukukunun güncel sorunları ulusal ve karşılaştırmalı hukuk esas alınarak işlenecektir.

 

HUK 214 Çevre Hukuku

Çevre Hukuku’nda konular, niteliği gereği birçok hukuk dalı ile bağlantılı olan anlatılacaktır. Öncelikle Çevre hukukunun temel ilkeleri, araçları, Çevresel Etki Değerlendirme’ye (ÇED) değinilerek, daha sonrasında Çevre Hukukunun; İdare hukuku, Ceza hukuku, İnsan hakları hukuku, Özel hukuk ve Uluslararası çevre hukuku ile Avrupa Birliği çevre hukuku ile bağlantılı olarak günümüzdeki durumu anlatılacaktır.

 

HUK 215 Hukukta Araştırma ve Yazışma Yöntemleri I

Bu derste hukuk uygulamasında başta mahkeme kararları ve bilimsel eserler olmak üzere hukuk kaynaklarını tanıtılacak, hukuk alanında kendine özgü olan araştırma yöntemleri ve güncel teknolojik imkanlar ele alınacaktır.

 

HUK 216 Hukukta Araştırma ve Yazışma Yöntemleri II

Bu derste hukuk eğitiminin önemli bir yönü olan uygulamaya yönelik dilekçeler; adli yazışma; adli kararlar; ilanlar; İcra ve İflas Hukukuna ilişkin örnekler; noter örnekleri; sözleşme örnekleri ayrıntılı olarak uygulamalı örneklerle incelenecektir.

 

HUK 217 Siyaset ve Hukuk

Bu derste, hukuk ve siyasetin birbiri ile olan ilişkisi; siyasetin hukuka, mahkemelerin ise siyasete etkisi üzerinde durulacaktır. Hukuk ve siyasetinin ortak noktaları ve ayrıştığı noktalar, karşılaştırmalı hukuka da değinilerek özellikle yakın Türk siyasal tarihindeki siyasi olayların hukuk ile bağlantısı ve siyasi olayların etkisi altında verilen mahkeme kararları incelenecektir.

 

HUK 218 Kriminoloji

Bu derste, Kriminolojinin konusu, teorileri, alanı, tarihsel gelişimi, metotları, suçun sebepleri, fail mağdur ve suç ilişkisi, kriminolojinin yasama faaliyetine etkileri, suçun çevre, siyaset, ekonomi gibi alanlarla ilişkisine değinilecektir.

 

HUK 313 Spor Hukuku

Derste öncelikle sporun ekonomik, sosyolojik boyutları hakkında bilgi edinmeleri sağlandıktan sonra, spor işletmelerinin kendilerine has özellikleriyle iletişimin spor açısından önemine değinilecektir. Son olarak, spora özel hukuki düzenlemeler, sporun hukuku, spor kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü gibi spora has hukuki sorunlar anlatılacaktır.

 

HUK 314 Sağlık Hukuku

Bu ders kapsamında,  sağlık hukukunun temel kavramları, tıbbı müdahaleler ve hasta hakları, insan sağlığı ile ilişkili kavram ve teşkilatlar incelenecektir. Bununla birlikte, ceza hukuku bağlamında hukuka uygunluk nedeni olarak tıbbı müdahaleler ve bunlarla ilgili suç tipleri, genel sağlık sigortası ve tıp biliminin verileri de göz önünde bulundurularak sağlık hukuku alanındaki hukuki düzenlemeler ve yorumlanması öğretilecektir.

 

HUK 315 İmar Hukuku

Bu derste başta planlama ve imar uygulamaları gibi imar hukuku konuları olmak üzere, üst ölçekli planlar ve imar planları, imar planlarının hazırlanması, onaylanması, değiştirilmesi, revizyonu, ilavesi ve mevzi imar planları, imar programı, imar kamulaştırmaları, ifraz ve tevhit, arazi ve arsa düzenlemesi, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni, yapı denetimi, imar suç ve cezaları konuları ayrıntılı olarak incelenecektir.

 

HUK 316 Banka Hukuku

Bu derste özellikli bir alan olan bankacılık sektörüne ilişkin başta mevduat işlemleri, kredi sözleşmeleri, teminat mektupları, akreditif uygulamaları gibi önemli konular yanında Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve faaliyetler ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

 

HUK 317 Enerji Hukuku

Bu derste son dönemlerde özel sektöre de açılan enerji alanında elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasalarının oluşumu, enerji piyasalarının regülasyonu, EPDK, zorunlu enerji lisansı ve  hukuki niteliği, lisans alma süreci, lisansın lisans sahiplerine sağladığı haklar ve yüklediği yükümlülükler anlatılacaktır.

 

HUK 318 Bilişim Hukuku

Bu derste bilişim alanının hukuki sorunları, bilgisayar programları teknolojisi ve ileri teknoloji ürünleri; bunların üzerindeki fikri haklar ve bunların korunması; internet kavramı ve teknolojisi; elektronik sözleşmeler; internet ve fikri haklar; internet ve tüketici hukuku, ceza hukuku boyutu gibi konular incelenecektir.

 

HUK 320 Anayasa Yargısı

Bu derste anayasa yargısının tarihçesi, anayasa yargısını ortaya çıkarak normatif ve ampirik sebepler, anayasa mahkemelerinin kuruluşu, örgütlenmeleri, anayasaya uygunluk denetiminin şekilleri ve kapsamı, modern demokratik toplumlarda anayasa yargısının işlevleri ve anayasa yargısı demokrasi ilişkisi ulusal ve karşılaştırmalı hukuk metinleri ve yargı kararları ışığında irdelenecektir.

 

HUK 415 Tüketici Hukuku

Bu derste Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmeliklerin tanıtılmasıdır. Ders kapsamında Tüketici Hukukunun tarihi gelişimi ve yeri, Kanunun uygulanma alanı, ayıplı mal ve hizmetler ve satıcının ayıba karşı tekeffül borcu, mal ve hizmetin ayıplı olması nedeniyle tüketicinin hakları, ayıplı malın sebep olduğu zararlardan sorumluluk, aldatıcı reklamlara karşı tüketicinin korunması, haksız sözleşme koşullarına karşı tüketicinin korunması, tüketici kredilerinde tüketicinin korunması, kapıdan ve mesafeli tüketici işlemleri, kampanyalı, promosyonlu sözleşmeler ve abonelik sözleşmeleri, tatil amaçlı sözleşmeler, Tüketici Kanununu uygulayacak makamlar konuları incelenecektir.

 

HUK 416 Milletlerarası Ticaret Hukuku

Bu derste milletlerarası ticaret hukukunun temel kavramları, uluslararası satım sözleşmeleri, uluslararası elektronik ticaret, uluslararası taşıma sözleşmeleri, uluslararası akreditif sözleşmeleri, önemli uluslararası ticaret örgütleri ve uluslararası anlaşmalar incelenecektir.

 

HUK 417 Adli Tıp

Adli tıp, karanlık alanların aydınlanması için tıbbın hukuka yardım ettiği bir alandır. Gerçeğin ortaya çıkartılması amacı ile hukuk ve ceza davalarında adli tıptan yararlanılmaktadır. Bu ders kapsamında, adli tıp tanımı, adli-tıbbı hukuki sorunun nasıl çözüleceği, keşif, ölüm tanısı, otopsi, insan hakları ihlallerinde adli tıp uygulamaları, adli tıp ve bilirkişi raporunun nasıl değerlendirileceği ve konuya ilişkin AB ve Avrupa Konseyi’nin düzenlemelerine değinilecektir.

 

HUK 418 Rekabet Hukuku

Bu derste rekabet hukukunun temel kavramları, Rekabet Kurulu, düzenleyici işlemler, regülasyon hukuku ve hukukun ekonomik analizi konuları incelenecektir.

 

HUK 419 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Bu derste Fikri Mülkiyet Hukukuna ilişkin temel kavramlar, eser, bağlantılı haklar, meslek birlikleri, ihlaller, hukuk ve ceza davaları; markalar hukuku; patent hukuku; endüstriyel tasarım hukuku; faydalı modeler hukuku; yeni bitki çeşitlerine ilişkin ıslahçı hakları hukuku; entegre devre topografyasının korunması; biyoteknolojik buluşların korunması gibi konular incelenecektir.

 

HUK 420 İslam Hukuku

Bu ders kapsamında, terminoloji meselesi (islam hukuku-fıkıh), islam hukukunun kaynakları, tarihsel gelişimi (mezheplerin teşekkülü), çerçevesi, ilkeleri, sistematiği, metodu, literatürü üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda, hak ehliyeti, hukuki muamele, milletlerarası hukuk alanlarına da değinilecektir.

 

HUK 421 Çocuk Hukuku

Çocuk hukuku, on sekiz yaşından küçüklerin haklarının ve sorumluluklarının belirlendiği, toplumda çocukların maruz kaldıkları çeşitli sorunlara ilişkin çocuklara koruma alanı çizen bir hukuk dalıdır. Çocuk hukukunun temel kavramları, başlıca kaynakları ve tarihçesi, kamu hukukunda çocuğun korunması, özel hukukta çocuğun konumu, sosyal yardım ve güvenlik, eğitim ve iş hukuku açısından çocuk incelenecek konulardır.

 

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur