Hukuk

Fakültesi

“Arabuluculuğun Geleceği” Sempozyumu


 

Bildiri Çağrısı

İbn Haldun Üniversitesi Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi”  ve “İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi” tarafından 14 Kasım 2020 tarihinde “Arabuluculuğun Geleceği” başlıklı bir sempozyum düzenlenecektir.

Önemli Tarihler

Son Başvuru Tarihi: 15 Ekim 2020

Sonuçların Açıklanması: 4 Kasım 2020

Sempozyum Tarihi: 14 Kasım 2020

Arabuluculuk hukukuna ilişkin tüm alanlarda bildiri sunulabilecek olan bu sempozyumda, özellikle alana ilişkin güncel gelişmelerin değerlendirilmesi amaçlanmakta olup, disiplinler arası konularda da başvuru yapılabilir. Başvurular; seçilen konunun önemi, güncelliği ve benzer başlıklarla yapılan diğer başvurularla karşılaştırılarak alanında uzman kişilerden oluşan bir bilim kurulu tarafından değerlendirilecektir. Tebliğ sunum süresi 20 dakikayı geçmeyecek şekilde planlanmalıdır. Birden fazla kişi tarafından yapılacak sunumlar açısından sunumu gerçekleştirilen kişi sayısının ve kişilerin kimliklerinin de belirtilmesi gerekmektedir. Yapılan sunumlar video kayıt yöntemi ile kaydedilebilecek ve gerekli görüldüğü takdirde Sempozyum kurulu tarafından uygun görülen mecralarda yayımlanabilecektir.  Gönderilen bildirilerin daha önce hiçbir yerde sunulmamış veya yayımlanmamış olup, özgün çalışmalar olması gerekmektedir. Kabul edilen bildirilerin belirlenmesinin ardından kesinleşen program 4 Kasım 2020 ilgililere e-posta yoluyla bildirilecek ve ilan edilecektir.

Sempozyumda öncelikle değerlendirilmesi planlanan konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • Hangi uyuşmazlıklar arabuluculuk yoluyla çözümlensin?
 • Arabuluculuk faaliyeti nerede yapılsın? (Arabuluculuk merkezleri, merkezlerin akreditasyonu)
 • Arabuluculuk ilkelerine ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri
 • Arabulucunun hak ve yükümlülükleri; konuya ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri
 • Arabulucuya başvurma, ihtiyari ve dava şartı arabuluculuk ve itiraz
 • Arabuluculuk sözleşmesi ve arabulucu sözleşmesi (tanım, ispat)
 • Arabulucunun seçimi ve arabuluculuk faaliyetini yürütmesi
 • Kolaylaştırıcı ve değerlendirici arabuluculuğun birlikte kullanımı
 • Arabuluculukta uzmanlık (iş, ticaret, tüketici vs.)
 • Arabuluculuk faaliyetinde düzenlenen belgeler ve uyulması gereken usul ve ilkeler
 • Anlaşma belgesinin saklanması ve icrası ile iptal davası
 • Dava şartı arabuluculuk, dava şartı arabuluculuğa başvurulması
 • Arabuluculuk sicili
 • Arabuluculuk eğitimi
 • Arabuluculukta denetim ve disiplin
 • Singapur Sözleşmesi

Sempozyum Dili

Sempozyuma Türkçe veya İngilizce dillerinde gerçekleştirilecek sunumlar ile katılım mümkündür.

Bildiri Özeti Gönderimi ve Sempozyum Katılımı

Başvuru için bildiri özetlerinin 500-1000 sözcük arasında ve 5 anahtar kelime belirlenerek (Türkçe sunulacak tebliğlerde ayrıca özet metninin İngilizce çevirisi ile birlikte) hazırlanması ve kaynakça ile tebliğ sahibinin kısa özgeçmiş, kurum ve iletişim bilgisi eklenerek 15 Ekim 2020 tarihine kadar ucam@ihu.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri özetleri hakem heyeti tarafından kör hakemlik usulü ile bilimsel ön incelemeye tabi tutulacak ve kabul edilen bildiriler sempozyumda sunulacaktır. Tebliğleri kabul edilen tebliğ sahiplerine 4 Kasım 2020 tarihinde e-posta üzerinden bilgilendirme yapılacak ve tebliğ kabulüne ilişkin yazı iletilecektir.

Yayın

Sempozyumda sunulacak olan tüm bildirilerin özetleri, ISBN’li e-kitap formatında yayınlanacaktır. Bildiri özeti gönderen tebliğ sahiplerinin bildiri özetinin kabulü halinde yayınlanmasına onay verdikleri kabul edilir. Bildiri özeti kitapçığı ve tam metin bildiri yayımı için yazarlara telif ücreti ödenmeyecektir.

Sempozyuma kabul edilen bildiriler 15 Aralık 2020 tarihine kadar tam metin olarak belirtilen e-posta adresine iletilmek kaydıyla, Fakültemizce derleme bir kitapta yahut dergide yayımlanacaktır.

Düzenleme Kurulu

Hakan Öztatar (Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü )

Umut İlhan Durmuşoğlu (Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanı)

Prof. Dr. Ali Yeşilırmak

Doç. Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu

Ar. Gör. Ömer Faruk Kafalı

Ar. Gör. Ahmet Dülger

Ar. Gör. Gülnihal Ahter Yakacak

 

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Atilla Altop  (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Oğuz Atalay  (Dokuz Eylül Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Murat Atalı  (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Sema Taşpınar Ayvaz (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Cem Budak (İstanbul Ticaret Üniversitesi)

Prof. Dr. Talat Canbolat (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Yusuf Çalışkan (İbn Haldun Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömer Ekmekçi  (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Güray Erdönmez (Galatasaray Üniversitesi)

Prof. Dr. Emre Esen (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman Berat Gürzümar (Bilkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Serdar Kale (İstanbul Medipol Üniversitesi)

Prof. Dr. Tekin Memiş (Beykent Üniversitesi)

Prof. Dr. Saim Ocak (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Turgut Öz (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim Özbay (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Serdar Özbek (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Prof. Dr. Muhammet Özekes (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez (Galatasaray Üniversitesi)

Prof. Dr. Vural Seven (Türk Alman Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim Subaşı (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Süha Tanrıver (Çankaya Üniversitesi)

Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu (Bilkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Müjgan Tunç Yücel (İstanbul Medipol Üniversitesi)

Prof.  Dr. Ali Yeşilırmak (İbn Haldun Üniversitesi)

Prof. Dr. Şükrü Yıldız (İbn Haldun Üniversitesi)

Doç. Dr. Ömer Çınar  (İbn Haldun Üniversitesi)

Doç. Dr. Mustafa Erkan (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Fatma Burcu Savaş Kutsal (Bahçeşehir Üniversitesi)

Doç. Dr. Hülya Taş Korkmaz (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Doç. Dr. Nedim Meriç (Akdeniz Üniversitesi)

Doç. Dr. Bilgehan Yeşilova (Yaşar Üniversitesi)

Av. Dr. İsmail Esin (İstanbul Barosu)

Seracettin Göktaş (Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı)

İrtibat ve İletişim

ucam@ihu.edu.tr

Bildiri Yazım Kuralları

1. Genel Açıklamalar

Bildiri özetinde hem İngilizce hem de Türkçe olmak üzere makale başlığı (title), öz (abstract) ve anahtar kelimeler (keywords) belirtilmiş olmalıdır.

2. Özet Yazımı

Tam metin bildirilerde 500-1000 kelimeden oluşan Türkçe “özet” ve İngilizce “abstract” bölümlerine yer verilmelidir.

* İngilizce sunum yapacak önce İngilizce Abstract bölümünü yazarak, altına Türkçe özet yazmaları gerekmektedir.

3. Anahtar Kelimeler

–  Özet bölümünün altında Türkçe en az 5 en çok 10 anahtar kelime belirlenmelidir.

–  Abstract bölümünün altında İngilizce en az 5 en çok 10 anahtar kelime belirlenmelidir.

4. Yayın Dili

Tam metin bildiri kitabının yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. İngilizce bildiri sunumu yapan yazarların tam metin bildirileri de İngilizce yayımlanacaktır.

5. Yazım Kuralları

Tam metin bildirilerin, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, ana metnin 1,5 satır aralığında ve 12 punto karakter büyüklüğü ile atıfların sayfa altında gösterilerek, 10 punto olarak hazırlanması gerekmektedir.

Kısaltmalarda nokta işareti kullanılmamalıdır. İçindekiler ve kısaltmalar kısmına yer verilmemelidir.

6. Atıf Yöntemi

Metin içi alıntılama ve kaynakça hazırlanmasında “The Chicago Manual of Style (17th Edition, Notes and Bibliography)”  atıf ve referans yöntemi benimsenmiştir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur