Ömer ÇINAR


Doç. Dr.

omer.cinar@ihu.edu.tr

  1. Lisans

    İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi / 2000

  2. Yüksek Lisans

    Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk /2002

  3. Doktora

    Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk / 2009


Araştırma Alanları

Medeni Hukuk(Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku ve Miras Hukuku), Eski ve Yeni Vakıflar Hukuku, Tüketici Hukuku

Biyografi

1979 yılında Giresun/Eynesil’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eynesil’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2000 yılında mezun oldu. 2001 yılında avukatlık stajını tamamladı ve İstanbul Barosuna avukat olarak kaydoldu. Marmara Üniversitesi SBE Özel Hukuk alanında 2002 yılında Fikri Hukuk Açısından Eser Sahibinin Hakları ve Korunması isimli teziyle yüksek lisansını ve Mart 2009 tarihinde Tüketici Hukukunda Haksız şartlar isimli tezini savunarak doktorasını tamamladı. Doktora tezi kapsamında 2004-2005 yıllarında Almanya’da akademik çalışmalar yaptı. Nisan 2013 tarihinde Türk Borçlar Kanununa Göre Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi isimli eseri yayımlandı ve Ocak 2014 tarihinde Medeni Hukuk alanında doçent unvanını aldı. Bir süre serbest avukatlık yaptıktan sonra, 2008 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı ve Mart 2011 tarihine kadar bu üniversitede görev yaptı. Nisan 2011- Mart 2017 tarihleri arasında İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk öğretim üyesi olarak çalıştı. Mart 2017 tarihinde bu görevinden ayrılarak, İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi kadrosuna katıldı. Bir çok sivil toplum kuruluşlarında üyelikleri bulunmaktadır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.


Üyelikler

-İstanbul Barosu, Gümrük ve Ticaret Konseyi Seçilmiş Üyeliği


Akademik Yayınlar

KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
– Taviz Bedeli ve İcareteynli ve Mukataalı Vakıfların Tasfiyesi””, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 2011, (s. 105-117).
-6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Ismarlanmamış Bir Şeyin Gönderilmesi ve Sonuçları””, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012, (s. 125-137).
-Avrupa Konseyinin 25.07.1985 tarihli ve 85/374 sayılı Yönergesi” ve “Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik
– Hükümlerine Göre Ayıp Kavramı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hukuk Sayısı, Güz/ 2010, (s.135-151).
– Türk Borçlar Kanunu ve Alman Medeni Kanununa Göre Cezai Şartın İndirilmesi””, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hukuk Sayısı, Güz/ 2009, (s.91-115).
– 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Göre Konut İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası””, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hukuk Sayısı, Güz/2008, (s. 113-136).
– Miras Sözleşmesinin Tek Taraflı İrade Beyanı İle Sona Erdirilmesi””, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hukuk Sayısı , Güz/2007, (s.219-230), (Not: Doktora öncesi yayındır).
– Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Göre Yeniden İnşa veya İmar Sebebiyle Tahliye””, Prof. Dr. Ali Güzel’e Armağan, 2010, (s. 1357-1372).
– Ana ve Babanın Çocuk Mallarını Kullanması”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof.Dr. Füsun Sokullu Akıncı’ya Armağan, Yıl 2013, S.1.
– Mazbut ve Mülhak Vakıflarda Galle “Gelir” Üzerinde Vakıf Evlatlarının ve Diğer İlgililerinin Hak Sahipliği ve İntifa Hakkı Hayrından Fazla Olan Mülhak –
Vakıfların Aile Vakfına Dönüştürülmesi”, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, C.I, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.22, S.3, 2016.
– Hısımlıktan Doğan Evlenme Engeli ve Sonuçları, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ye Armağan, C.I, İstanbul 2009, (s.519-537).
– Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Aracı Olarak Gayrimenkul Sertifikaları, Haluk Konuralp Anısına Armağan, C.3, Ankara 2009, (s.303-326). (Not: Doktora öncesi yayındır).

– Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna ve İlgili Yönetmeliğe Göre Devre tatil ve Uzun Süreli tatil Sözleşmeleri, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları 2015-2016, Ankara 2016, s.299-328, (editor; Hakan Tokbaş, Fehim Üçışık).
– Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Paket Tur Sözleşmelerine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları 2014-2015, Ankara 2015, s.442-459, (editor; Hakan Tokbaş, Fehim Üçışık).

-Türk Borçlar Kanununa Göre Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi, XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2013.
-Tüketici Hukukunda Haksız Şartlar, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2009. (Doktora Tezi).
-Devre Tatil ve Devre Mülk Sözleşmesi”, (Diğer Yazarlar; Turgut Öz, Şebnem Akipek Özal, Candaş İlgün, Murat Aydoğdu, Sezer Çabri, Umut Yeniocak, Turan Şahin), Konut Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku Uygulamaları Külliyatı, C.II, İstanbul, Haziran 2016, (5.Kısım, s.168-200), (Editörler; Hakan Tokbaş, Ali Suphi Kurşun; Danışman, Prof. Dr. Turgut Öz).
-Tüketici Kredi Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Hükümleri””, (Diğer Yazarlar; Şebnem Akipek Öcal, Mustafa Topaloğlu, Candaş İlgün, Mehmet Akif Tutumlu, Özlem Tüzüner, Özge Uzun Kazmacı, Esra Hamacıoğlu, Bayram uzunoğlan), Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku Uygulamaları Külliyatı, C.I, İstanbul 2015, (s.37-69), (editörler; Hakan Tokbaş, Ali Suphi Kurşun).
-Milli Şerh, (6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, (Yazılan maddeler; m.50 ve m.51), (Edit. Hakan Tokbaş, Özlem Tüzüner), İstanbul 2016.